top of page

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych jest Fun and Play  Zwane dalej Szkołą.

 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.

 

3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych do informowania o zmianach w wykonaniu usługi (np. absencja nauczyciela, zastępstwo za nauczyciela, zmiana nr. sali prowadzenia zajęć, odwołanie zajęć, informacje o nowościach na kanale YouTube oraz Facebook etc.) oraz do informowania o usługach i produktach Szkoły.

 

4. Każdemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.

 

5. Szkoła gwarantuje właściwe zabezpieczenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz brak dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

 

6. Państwa dane osobowe uzyskane w momencie zapisania dziecka na zajęcia Szkoły, a także później przy podpisaniu umowy
i w trakcie jej trwania Szkoła wykorzystuje w kilku celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, zapewnienia odpowiedniej jakości usługi (np. informacja o zmianach w grafiku zajęć, zmianie prowadzącego zajęcia, nr sali etc.)  - w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu rozliczeń za wykonaną umowę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO),

 2. wykonania ciążących na Szkole obowiązków prawnych, np.:
  -  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

 

7.  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Szkoła będzie korzystać w czasie wykonywania umowy, w czasie, w którym przepisy nakazują  przechowywać dane np. do rozliczeń podatkowych oraz przez czas w którym Szkoła może ponieść konsekwencje prawne.

 

8. Państwa dane osobowe Szkoła może przekazać podmiotom współpracującym np. z tytułu zaległych wierzytelności i dochodzenia roszczeń.

 

9. Dane osobowe niezbędne do wykonania usługi, które należy podać Szkole (na druku umowy), a są niezbędne do zawarcia umowy, to Państwa imię i nazwisko, imię i nazwisko uczestnika zajęć, nr PESEL oraz nr i serię dowodu osobistego (lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania. 
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale nie podanie ich uniemożliwia podpisanie umowy i wykonanie usługi. Ponadto prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail, bez tych danych Szkoła nie będzie mogła informować Państwa o ewentualnych zmianach w naszej usłudze (np. zastępstwo za nauczyciela, zmiana sali prowadzonych zajęć etc.), co może powodować ograniczenie możliwości wykonania usługi nie z winy Szkoły.

 

10. Państwa dane osobowe możemy przekazać:

 1. pracownikom Szkoły, co jest niezbędne do wykonania usługi,

 2. podmiotom świadczącym Szkole usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, rachunkową.

 3. podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa zajęć,

 4. podmiotom współpracującym ze Szkoła przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

 5. Instytucjom państwowym w celu uzyskania należnosci wynikających w umowy

 

11. Mogą Państwo złożyć do Szkoły wniosek dotyczący danych osobowych:

 1. poprawienie danych,

 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

 3. ograniczenie przetwarzania,

 4. dostęp do danych (informacja o przetwarzanych o nas danych),

 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO,)

 6. w dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Szkołę Państwa danych osobowych
  z wyłączeniem danych niezbędnych do spełnienia przez Szkołę innych obowiązków prawnych (np. podatkowych), lub wynikających z umowy i naszego interesu (np. dochodzenie lub obrona roszczeń).

 

Mogą Państwo skorzystać z tych praw składając do Szkoły wniosek poprzez adres e – mail, lub formularz kontaktowy. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby móc Państwa zweryfikować, lub przesłanie podpisanego wniosku na piśmie.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

RODO

bottom of page