top of page

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

DOTYCZĄCE OFERTY  KURSÓW FUN AND PLAY
 

1a. Definicje 


Szkoła - Fun&Play  
Kurs - cykl lekcji gitary organizowanych przez Szkołę 
Dziecko - uczestnik zajęć stacjonarnych oraz online
Rodzic/Opiekun prawny - osoba zawierająca umowę na realizację kursu z zakresu zajęć gitarowych zobowiązana do regulowania płatności 

Lekcja - godzina lekcyjna (60 minut) raz w tygodniu w określonym terminie przez szkołę
OWS - ogólne warunki sprzedaży 
Oddział - placówka szkoły publicznej lub niepublicznej znajdująca się na terenie Polski,  w której Szkoła prowadzi zajęcia 
Nauczyciel - osoba oddelegowana przez szkołę do prowadzenia zajęć zgodnie ze standardami wskazanymi przez Szkołę do konkretnego oddziału w danym mieście 
Nauczyciel Zastępczy - Nauczyciel prowadzący lekcję w ramach zastępstwa z powodów losowych 
Lekcja pokazowa - Pierwsza lekcja w cyklu nie obciążona opłatą, mająca na celu pokazanie jak będą wyglądały zajęcia. Na lekcji pokazowej Nauczyciel przedstawia sposób nauczania oraz zapoznaje się z Dziećmi 
Nieobecność - absencja dziecka nie wynikająca z winy Szkoły  
Metodyk - osoba oddelegowana przez Szkołę do Oddziału lub lekcji online w celu sprawdzenia i skontrolowania pracy Nauczyciela/ odrobienia z dzieckiem zaległej lekcji w formie online
1b. Odbiór dziecka ze świetlicy - aby nasz Nauczyciel mógł odebrać Dziecko ze świetlicy, niezbędne jest pisemne upoważnienie. Przykładowa treść: 

 

„Upoważnienie  
Upoważniam Pana/Panią  .................    ..................  legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze .......................... do odbioru Dziecka ................................ ............................ na zajęcia gry na gitarze w firmie Fun and Play. 
Imię i Nazwisko  
Podpis” 

 

2. Opis usługi 
Usługą jest kurs nauki gry na gitarze oparty na założeniach autorskiego sposobu nauczania Szkoły. Kurs trwa do końca roku szkolnego 2022/2023. W jednym tygodniu odbywa się jedna lekcja. 

 

3. Płatności 

Każda pierwsza lekcja próbna dla dziecka jest całkowicie BEZPŁATNA. Jest to lekcja próbna
i udział w niej do niczego później nie zobowiązuje.

 

Koszt lekcji  wynosi 45zł  za jedno dziecko oraz 40 zł za dwójkę lub więcej od osoby.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do cyklicznych płatności na wskazany w umowie/wiadomości sms numer konta bankowego do 8 - tego każdego miesiąca z góry za dany miesiąc z wyjątkiem pierwszego miesiąca nauki, w którym suma wpłaty zależy od ilości planowanych lekcji do końca pierwszego miesiąca.
Przykład: za listopad rodzic zobowiązany jest dokonać płatności do 8 listopada.   
Sposób dokonywania płatności:
Płatność abonamentowa- rodzic wykupuje miesięczny abonament bez względu na ilość lekcji w miesiącu - co miesiąc stała kwota 180 zł (4 x 45 zł)

Podliczenie ilości płatnych lekcji i wpłat następuje w maju 2023 a skorygowanie sumy należności (niedopłaty lub nadpłaty) w czerwcu 2023.  Po lekcji pokazowej opiekun prawny może wybrać formę online jako formę prowadzenia kursu.

 
Przykład 1 : Bezpłatna lekcja próbna odbyła się w 3 tygodniu września a więc pierwsza płatna lekcja będzie w 4 tygodniu. We wrześniu zgodnie kalendarzem są 4 tygodnie a więc kwota do wpłaty wynosi 45 zl.
Przykład 2: Bezpłatna lekcja próbna odbyła się w czwartek w pierwszym tygodniu października (w październiku 2022 wypada 5 czwartków i 5 piątków). Pierwsza płatna lekcja będzie w 2 tygodniu października. W takim przypadku suma należności to iloczyn 4 lekcji po 45 zł a więc 180 zł .


4. Nieobecności oraz zwolnienia z płatności (WAŻNE!) 

Pojedyncze nieobecności  nie zwalniają z opłaty.
Zwolnienie z płatności z powodu nieobecności dziecka - Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do zwolnienia z płatnością nieobecność Dziecka TYLKO PRZY NIEOBECNOŚCI DŁUŻSZEJ NIŻ 1 LEKCJA ORAZ PO WCZEŚNIEJSZYM PISEMNYM (mail, poczta tradycyjna) POINFORMOWANIU SZKOŁY O 
ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI (np. choroba, kontuzja itd).  Prosimy o przestrzeganie w/w kwestii, aby uniknąć nieporozumienia,
Każdą nieobecność można odrobić w formie online z nauczycielem metodykiem - jest to kwestia do ustalenia indywidualnego. Informacja o dłuższej nieobecności dziecka nie jest tożsama z wypowiedzeniem umowy. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej np chorobą możliwe są zamienne lekcje online z nauczycielem metodykiem.


5. Zastępstwa / Lekcje odwołane 
W przypadku np. choroby Nauczyciela Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania Nauczyciela Zastępczego. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani najpóźniej 2h przed rozpoczęciem Lekcji.  
Lekcje odwołane z winy Szkoły (choroba nauczyciela, brak możliwości zorganizowania zastępstwa) - w sytuacji gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie lekcji z winy Szkoły kwota należności zostaje pomniejszona o kwotę należności za 1 lekcję.


6. Wypowiedzenie umowy (WAŻNE!) 
Wypowiedzenie umowy możliwe jest jedynie drogą PISEMNĄ (mail lub poczta tradycyjna) - prosimy o przestrzeganie tej formy. Przekazanie Nauczycielowi przed lub po Lekcji jak i również informacja telefoniczna NIE SĄ HONOROWANE.  Forma pisemna gwarantuje przejrzystość oraz łatwe odniesienie się do daty wypowiedzenia. Prosimy o przestrzeganie w/w formy.  

 

Podczas trwania pierwszego miesiąca nauki (4 pierwsze lekcje włącznie z Lekcją Pokazową) Rodzic/Opiekun prawny ma prawo zdecydować o zakończeniu uczestnictwa Dziecka w Kursie nie zachowując miesięcznego okresu wypowiedzenia uprzednio informując o swojej decyzji Szkołę w formie pisemnej (mail, poczta tradycyjna) . Po 4 lekcji (po pierwszym miesiącu nauki) zaczyna obowiązywać miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  
Przykład 1:Lekcja pokazowa odbyła się w 1 tygodniu września. Rodzic  rezygnuje z chęci kontynuowania uczestnictwa Dziecka w Kursie w trzecim tygodniu. W takiej sytuacji nie obowiązuje okres wypowiedzenia a kwota należności to 90 zł (1 lekcja bezpłatna, 2 płatne). 
Przykład 2:  Lekcja pokazowa odbyła się w 1 tyg września. Rodzic zdecydował się zakończyć uczestnictwo dziecka w połowie października. W takiej sytuacji obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia i trwa do końca listopada.  
W trakcie okresu wypowiedzenia Dziecko wciąż może uczestniczyć w zajęciach.  

 

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Dziecka 
Decydując się na Kurs w Szkołę, rodzic wyraża zgodę na rejestrowanie video i publikowanie  wizerunku Dziecka do celów społecznościowych na takich portalach jak YouTube, Facebook,  Instagram, Tik Tok itp. Jest to wspaniała pamiątka dla Dziecka i Rodzica. Rodzic ma prawo do decyzji o nie rejestrowaniu i publikowaniu wizerunku Dziecka pisemnie informując o tym Szkołę (mail, poczta tradycyjna). 


8. Nieprzewidziane/ losowe sytuacje  

W przypadku wprowadzenia lockdown oraz  niemożności prowadzenia/kontynuowania zajęć stacjonarnych w wyniku decyzji sejmu Rzeczpospolitej Polskiej kontynuacja następuje w formie online. Wszystkie zapisy OWS oraz umowy pisemnej zachowują ważność.
 

9. Zmiany nauczyciela 
W przypadku gdy zajdzie konieczność zmiany Nauczyciela na stałe, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania Państwa o tym fakcie nie później niż dzień przed lekcją, tak aby zdążyli Państwo napisać wymagane upoważnienie do świetlicy jednak w sytuacjach nieprzewidzianych oraz losowych informacja o tymczasowym zastępstwie może być przekazana do godziny przed lekcją.

 

10. Odpowiedzialność za wyniki 
Szkoła nie bierze odpowiedzialności za brak wyników w nauce Dziecka. Proces nauki gry na instrumencie to proces bardzo złożony i długotrwały. Na wiele czynników całego procesu Szkoła nie ma wpływu. Bardzo ważnym aspektem jest, aby Dziecko stosowało się do zaleceń Nauczyciela i w domu ćwiczyło zadane na Lekcji ćwiczenia. Niemniej jednak, Szkoła zobowiązuje się do maksymalnych starań i dbałości aby wyniki oraz postępy Dziecka były jak najlepsze. 

 

11. Osoby trzecie na zajęciach 
Na lekcjach w celach szkoleniowych i sprawdzających przebieg lekcji mogą pojawić się metodycy. Ma to na celu ciągłe podnoszenie jakości naszych usług, a także wdrażanie nowych sposobów nauczania oraz poprawę dotychczasowych rozwiązań. Praca Nauczyciela jest wtedy rejestrowana i analizowana. Zgodnie z wymogami placówek edukacyjnych rodzice zobowiązani są do nie wchodzenia do sal edukacyjnych na terenie placówek

 

12.Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych do informowania o zmianach w wykonaniu usługi (np. absencja nauczyciela, zastępstwo za nauczyciela, zmiana nr. sali prowadzenia zajęć, odwołanie zajęć, informacje o nowościach na kanale YouTube oraz Facebook etc.) oraz do informowania o usługach i produktach Szkoły.


 

13. OWS są nieodłączną częścią zawartej umowy. Zawarcie umowy oznacza zapoznanie się
i zaakceptowanie OWS oraz stosowanie się do zasad w nich opisanych. Niestosowanie sie do OWS może przeszkodzić Szkole w realizacji kursu. 

bottom of page